کتابی که امروز ارائه می شود اطلاعات معماری نویفرت 2014 (Neufert) و HandBook  است. به همراه داشتن کتاب نویفرت یا هَندبوک نیاز همیشگی یکی مهندس معمار یا عمران است, در این کتاب تمامی مفاهیم، اشکال و قوانین معماری با آخرین تغیرات توضیح داده شده است.

این کتاب به زبان فارسی برای دانشجویان معماری ارائه شده است.


 

دانلود معماری نویفرت 2014 (Neufert)

دانلود HandBook